Regulamin usługi paczkarnia.pl

Regulamin usługi paczkarnia.pl 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin  określa  zasady  i  warunki  świadczenia  usług  przez  firmę  Maipo sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 63 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000384532, NIP 6272723431, Regon 241896337, o kapitale zakładowym 100.000 zł operatora usługi paczkarnia.pl zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, rozumieć należy następująco:
  1. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zlecający  i  korzystający  z  usługi  świadczonej  przez  Usługodawcę.  W  przypadku  gdy  przedsiębiorca  jest  osobą  fizyczną  to  zlecenie  i korzystanie z usługi  świadczonej przez Usługodawcę musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Przewoźnik – wyspecjalizowana zewnętrzna firma kurierska i/lub przewozowa
  3. Usługa –  usługi świadczone za pośrednictwem strony www.paczkarnia.pl, polegające na zobowiązaniu Usługodawcy do:
 • umożliwienia  Klientowi  skorzystania  z  usług  kurierskich  i/lub  przewozowych  świadczonych  przez  Przewoźników  po  cenach  określonych  w  Cenniku  dostępnym  także  na  stronie www.paczkarnia.pl
 • udostępnienia Klientowi aplikacji internetowej do zlecania realizacji usług, działającej pod adresem www.paczkarnia.pl,  
 • reprezentowania Klienta w kontaktach z Przewoźnikiem związanych z realizacją usługi  
  1. Przesyłka – koperty, paczki i inne pakunki, objęte usługą w ramach jednego listu przewozowego.
  2. List przewozowy – wypisany przez Klienta na udostępnionym przez Usługodawcę wzorze dowód nadania przesyłki. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Klientem, a firmą kurierską i/lub przewozową oraz pomiędzy Usługodawcą a firmą kurierską i/lub przewozową.  Usługodawca  zastrzega  sobie  możliwość  udostępniania  Klientowi  listów  przewozowych  drogą  elektroniczną.  Klient zobowiązuje się do wydrukowania takiego listu i przekazania kurierowi odbierającemu przesyłkę.  
  3. Serwis – narzędzia internetowe dostępne pod adresem www.paczkarnia.pl
  4. Panel Klienta – wydzielona część serwisu dostępna tylko dla zalogowanych Klientów.
 1. Zlecenie Usługodawcy wykonania usługi przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów Przewoźników- firmy UPS Polska Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., DHL (Polska) Sp. z o.o.  lub innych Przewoźników określonych przez Usługodawcę. Regulaminy dostępne są na stronie paczkarnia.pl i/lub stronach internetowych Przewoźników.
 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z doręczonymi mu przed zawarciem umowy Regulaminami w/w Przewoźników - firmy UPS Polska Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., DHL (Polska) Sp. z o.o., i innych oraz że rozumie i akceptuje ich zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Usługodawca  w  ramach  Usługi  zobowiązuje  się  do  pośrednictwa  w  zamawianiu  usług  kurierskich  i/lub  przewozowych  świadczonych  przez Przewoźników.

 

 

 

Rozdział 2. Rejestracja

 1. Z  usług  świadczonych  przez  Usługodawcę  korzystać  mogą  podmioty,  które  dokonały  rejestracji  na  stronie  www.paczkarnia.pl, podpisały stosowną  umowę  z  Usługodawcą  –  Umowa  o  korzystaniu  z  usługi  paczkarnia.pl oraz  dysponujące  sprzętem  komputerowym  z  dostępem  do sieci  Internet  i  drukarką  laserową  lub  atramentową,  spełniającymi  następujące  wymagania  techniczne:  przeglądarka  Firefox  w  wersji  4  lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej lub Opera w wersji 10 lub nowszej lub Google Chrome, program  do przeglądania plików pdf Adobe Reader lub innego, z dostępem do poczty elektronicznej, włączoną akceptacją plików cookies .
 2. Usługodawca ma prawo do odrzucenia prośby o rejestrację Klienta .
 3. Po pozytywnie zakończonym procesie rejestracji, Klient otrzyma na wskazany e-mail hasło do konta głównego w Serwisie paczkarnia.pl.
 4. Klient zobowiązany jest zachować otrzymane hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z konta głównego lub któregokolwiek z podkont zdefiniowanych przez Klienta, traktuje się jako zamówione przez Klienta.
 5. Zakazuje się Klientowi jako usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Rozdział 3. Realizacja Usługi

 

 1. W  celu  zlecenia  realizacji  usługi  kurierskiej  i/lub  przewozowej  Klient  powinien  zalogować  się  na  witrynie  www.paczkarnia.pl  i  wypełnić formularz nadania.
 2. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o zawartości,  wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego  zapakowania  przesyłki,  uniemożliwiającego  zniszczenie  zawartości  oraz  innych  paczek  przewożonych  przez  kuriera.  Wytyczne dotyczące  prawidłowego  pakowania  zamieszczone  są  na  stronie  www.paczkarnia.pl.  Podanie  nieprawdziwych  danych  nt  przesyłki  lub zapakowanie jej bez zachowania wytycznych powoduje przejście na Klienta niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia przesyłki.
 3. Usługodawca i Przewoźnik mają prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta przy wypełnianiu formularza. Podanie nieprawidłowych danych może skutkować odmową odbioru przesyłki przez Przewoźnika, naliczeniem opłat zgodnie ze stanem faktycznym oraz naliczeniem kary umownej  zgodnie  z  Cennikiem  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  Umowy  o  korzystaniu  z  usługi  paczkarnia.pl,  dostępnym  także  na  stronie www.paczkarnia.pl.  
 4. Klient może zlecać realizację usługi poprzez witrynę www.paczkarnia.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Otrzymane zlecenia  przekazywane są jednakże przez Usługodawcę Przewoźnikom od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.  
 5. Przekazanie  zlecenia  Przewoźnikowi  nie  gwarantuje  jego  przyjęcia  do  realizacji  w  danym  dniu.  W  miarę  możliwości  o  odmowie  przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany poprzez e-mail – pocztą elektroniczną, na adres wskazany podczas rejestracji.
 6. Po dokonaniu zamówienia usługi kurierskiej i/lub przewozowej, Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia oraz Usługodawca udostępni Klientowi  dokumenty  przewozowe.  Klient  jest  zobowiązany  do  wydrukowania  udostępnionych  dokumentów  i  oznaczenia  przesyłki  poprzez trwałe naklejenie listu przewozowego. Dokumenty przewozowe będą przesłane Klientowi e-mailem – pocztą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji i/lub wyświetlone bezpośrednio w przeglądarce internetowej i/lub udostępnione do pobrania z Panelu Klienta.
 7. W  przypadku  braku  możliwości  dostępu  przez  Klienta  do  powyższych  dokumentów,  po  uzyskaniu  telefonicznie  lub  e-mailem  –  pocztą elektroniczną  zgody  Usługodawcy,  dopuszcza  się  możliwość  wypisania  ręcznego  listów  przewozowych  dostarczonych  przez  Przewoźnika.  W takim  wypadku  Klient  jest  zobowiązany  do  umieszczenia  na  liście  przewozowym  nr  płatnika,  udostępnionego  przez  Usługodawcę  przy wyrażaniu zgody. Nieumieszczenie na liście przewozowym powyższych danych spowoduje rozliczenie usługi bezpośrednio przez Przewoźnika wg jego cennika.
 8. Ponowne wykorzystanie  tego  samego  listu przewozowego do nadania  kolejnych paczek, spowoduje naliczenie kar umownych określonych  w Cenniku  (pod  pozycjami  „Opłaty  dodatkowe”  w  zależności  od  Przewoźnika) , dostępnym także na stronie www.paczkarnia.pl.
 9. W przypadku nadania przesyłek „za pobraniem” (COD) Usługodawca zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, niezwłocznie po jej otrzymaniu od Przewoźnika.  

 

Rozdział 4. Odpowiedzialność Usługodawcy i tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.
 2. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utracone  korzyści  (lucrum  cessans)  wynikające  z  niemożności  korzystania  z  serwisu,  bądź  za szkody wynikłe z niezrealizowania lub niewłaściwego zrealizowania usługi przez Przewoźnika.
 3. W  szczególnych  przypadkach  Usługodawca  może  zaoferować  gwarancję  zwrotu  pieniędzy  za  niedotrzymanie  terminu  wykonania  usługi. Informacje na ten temat zamieszczane są na stronie www.paczkarnia.pl  
 4. Reklamacje  dotyczące  zawinionego  przez  Usługodawcę  nieprawidłowego  przekazania  zlecenia  Przewoźnikowi  lub  nieprawidłowości  w funkcjonowaniu serwisu paczkarnia.pl należy  zgłaszać  w formie elektronicznej poprzez  wypełnienie formularza na stronie www.paczkarnia.pl lub poprzez e-mail – pocztą elektroniczną na adres [email protected] Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni od daty doręczenia przez Klienta reklamacji w przewidzianej postaci elektronicznej.  
 5. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Przewoźnika oraz uszkodzeniem przesyłki należy składać mailowo na adres [email protected]  lub  pisemnie  na  adres  siedziby  Usługodawcy  wraz  z  kompletem  dokumentów  określonych  w  Regulaminie  Przewoźnika. Usługodawca  przekazuje  reklamację  Przewoźnikowi  niezwłocznie  po  stwierdzeniu  kompletności  i  zasadności  reklamacji.  Zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  24  lutego  2006  r.  w  sprawie  ustalania  stanu  przesyłek  oraz  postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266) termin rozpatrzenia reklamacji przez Przewoźnika to 30 dni. Klient będzie informowany o wynikach postępowania reklamacyjnego.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub ubytku w przesyłce muszą być zgłoszone Usługodawcy niezwłocznie po doręczeniu przesyłki do odbiorcy wskazanym  w  liście  przewozowym,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  nieprzekraczalnego  terminu,  liczonego  od  dnia  doręczenia  przesyłki, podanego w Regulaminie określonego Przewoźnika świadczącego usługę przewozu (kurierską).
 7. Reklamacje  dotyczące  nieterminowego  zrealizowania  usługi  lub  zaginięcia  przesyłki  muszą  być  zgłoszone  Usługodawcy  w  ciągu nieprzekraczalnego  terminu,  liczonego  od  dnia  nadania  przesyłki  podanego  w  Regulaminie  określonego  Przewoźnika  świadczącego  usługę przewozu (kurierską).
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana.
 9. Odpowiedzialność Przewoźnika za utratę lub zniszczenie przesyłki jest ograniczona do kwoty podanej w Regulaminie określonego Przewoźnika świadczącego  usługę  przewozu  (kurierską)  o  ile  Klient  nie  poda  innej  wartości  w  formularzu  zamówienia.  W  tym  wypadku  Klientowi  może zostać naliczona opłata dodatkowa za ubezpieczenie przesyłki zgodnie z cennikiem.

 

Rozdział 5. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Rejestrując się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę wpisanych do formularzy danych osobowych.
 3. Usługodawca chroni dane osobowe Klientów, nie udostępnia ich ani nie sprzedaje osobom trzecim  z wyjątkiem podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację zleceń Klienta.
 4.  W zakresie dotyczącym funkcjonowania Serwisu, Usługodawca zbiera dane osobowe Klientów w ramach:  
  • rejestracji przez Usługobiorców w Serwisie poprzez zakładania konta Klienta;
  • weryfikacji i identyfikacji Klientów,
  • zawierania przez Klienta umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych,
  • realizacji zawartych umów o świadczenie usług z pkt 3 powyżej,
  • wysłania przez Klienta do Usługodawcy informacji o chęci współpracy;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 Usługodawca może wykorzystywać do następujących celów:
 • umożliwienia Usługobiorcy zalogowania się do Serwisu,
 • zawieranie i realizowanie umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych,
 • przesyłanie  informacji  o  zmianie  warunków  świadczenia  usług  z  pkt   powyżej, w szczególności o zmianie cennika,
 • obsługa  należności  i  roszczeń  związanych  z  umowami  o  świadczenie  usług  zawartymi
 • z Klientami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego,
 • korzystanie z funkcjonalności Serwisu,
 • przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • prowadzenie korespondencji z Usługobiorcami,
 • informowanie o promocjach i prowadzenia konkursów,  
 • sporządzanie dokumentacji księgowej w tym wystawianie dokumentów księgowych,
 • sporządzanie dokumentacji zawieranych umów o świadczenie usług,
 • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin obowiązuje od 14.12.2020 r.
 2.  Regulamin  może  zmienić  się  w  dowolnym  momencie  obowiązywania  Umowy.  O  zmianie  Regulaminu  Klient  zostanie  powiadomiony  przez wiadomość  w  Panelu  Klienta  lub/i  e-mail  –  pocztą  elektroniczną  na  adres  wskazany  podczas  rejestracji.  
 3.  Aktualny Regulamin dostępny będzie również po zalogowaniu w Panelu Klienta.